Условия за ползване

Последна редакция: 19.08.2021

Добре дошли в https://www.careermore.eu ("Уеб сайтът", или „платформата“),
който се управлява от „КАРИЪРМОР“ ЕООД и е достъпен в цял свят.
ИЗПОЛЗВАЙКИ ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ВИЕ ГАРАНТИРАТЕ, ЧЕ СТЕ
НАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА. МОЛЯ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ
ОБЩИ УСЛОВИЯ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ
САЙТ И В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИМАТЕ ВЪПРОСИ, МОЛЯ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС
НА: INFO@careermore.eu.
АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НЯКОИ ОТ УСЛОВИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В
НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ
УЕБ САЙТ.
II. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
1.1 Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят
отношенията между „КАРИЪРМОР“ ЕООД, регистрирано в Търговския
регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 206437090, със седалище и
адрес на управление в: Република България, гр. Своге, ул.Страцин № 4, вх. А, ет.
5, ап. 11, електронна поща: info@careermore.eu и интернет страница:
https://www.careermore.eu, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и
Ползвателите на уеб сайта, наричани по-долу „Ползвател/и“ във връзка с
използване на платформата и регистриране на потребителски профил от
Ползвателите на платформата. Останалите документи, които уреждат
отношенията между Доставчика и Ползвателите във връзка с използването на
уеб сайта са Политиката за защита на личните данни и Политиката относно
бисквитките.

1.2 Тези общи условия се прилагат еднакво както за регистрирани, така и за
нерегистрирани Ползватели и влизат в сила от момента, в който Ползвателят за
първи път използва платформата или регистрира потребителски профил. Общите
условия се прилагат при всяко посещение и използване на платформата и имат
действие до спиране използването на уеб сайта или закриването на
регистрирания потребителски профил. Ползвателят се задължава да използва
платформата и цялото съдържание законосъобразно, в съответствие с условията
посочени в настоящите общи условия и съгласно предназначението му.
III. ДЕФИНИЦИИ
2.1 По смисъла на настоящите Общи условия:
а/ Доставчик е „КАРИЪРМОР“ ЕООД
б/ Ползвател/и е/са:
- посетителите на платформата https://www.careermore.eu (CAREERMORE);
- лицето създало потребителски профил на платформата на Доставчика.
2.2 Настоящите общи условия предоставят информация на Ползвателите
относно:
- Идентификация на Доставчика;
- Предмет на Общите условия;
- Характеристика на платформата;
- Регистрация;
- Права, задължения и отговорност на Ползвателите;
- Права и задължения на Доставчика;
- Форсмажорни обстоятелства;
- Обработване на лични данни;
- Освобождаване от отговорност;
- Връзки към сайтове на трети страни;
- Права на интекетуална собственост. Ограничения при ползване;
- Заключителни разпоредби.
IV. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
1. Наименование на Доставчика: „КАРИЪРМОР“ ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: Република България, гр. Своге,
ул.Страцин № 4, вх. А, ет. 5, ап. 11
3. Данни за кореспонденция: Република България, гр. Своге, ул.Страцин № 4,
вх. А, ет. 5, ап. 11, електронна поща: info@careermore.eu

4. Данни за вписване в търговски и друг публичен регистър:
- „КАРИЪРМОР“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския
регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 206437090.
V. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ
3.1 Доставчикът е създал платформата CAREERMORE, в която се съдържа
подробна информация за предлаганите от Доставчика на Ползвателите услуги.
3.2 Доставчикът предоставя, а Ползвателите се задължават да използват
платформата съгласно условията описани в тези Общи условия.
VI. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА
4.1 Уеб сайтът представляващ платформа е създаден да информира Ползвателите
за предлаганите от Доставчика услуги във връзка с разглеждане и публикуване на
коментари. Уеб сайтът предоставя и възможност да бъде осъществен контакт с
Доставчика. Платформата предоставя възможност на Ползвателите да регистрират
потребителски профил, както и да публикуват коментари, а също така и разглеждат
публикувани коментари. Платформата предоставя възможност на Ползвателите да
ползват и да споделят цялата информация от профила си, както и да споделят
публикувани коментари от профила си и цялата информация от профила си.
Регистрацията в платформата е безплатна за потребители физически лица (т.нар.
Индивидуални потребители) и институции и организации с нестопанска цел.
Регистрацията и ползването на услугите на платформата е безплатна за бизнес
ползвателите за първите шест месеца. След изтичането на шест месеца ползването
на услугите на платформата от бизнес ползватели се заплаща. След изтичането на
гратисния период от шест месеца, Доставчикът има право да ограничи или блокира
достъпа на бизнес Ползвател до регистрирания му профил, без да уведоми
съответния Ползвател, в случай че бизнес Ползвателят не е заплатил посочената в
платформата сума, за да може да продължи да използва услугите и
функционалностите на платформата.
4.2 Доставчикът предоставя на Ползвателите на уеб сайта, а те използват
предоставените услуги такива, каквито са и са обявени съгласно параметрите,
указани в уеб сайта.
4.3 Услугите, които могат да се използват от Ползвателите са следните:

- Ползвателите имат право да регистрират/създават потребителски профил;
- Ползвателите имат право да разглеждат съдържанието на уеб сайта и
публикуваните в него коментари;
- Ползвателите имат право да публикуват коментари.
4.4 Доставчикът има право по всяко време да обновява, променя, разширява,
добавя, допълва или премахва услуги в уеб сайта.
VII. РЕГИСТРАЦИЯ И ЗАПЛАЩАНЕ
5.1 Услугите предлагани от Доставчика чрез изградената от него платформа са
предназначени да бъдат използвани от Ползватели, които са пълнолетни и
дееспособни. С приемането на настоящите общи условия Ползвателят декларира,
че отговаря на тези условия.
5.2 Регистрацията в платформата е доброволна. Регистрацията в платформата е
безплатна за потребители физически лица (т.нар. Индивидуални потребители) и
институции и организации с нестопанска цел. Регистрацията и ползването на
услугите на платформата е безплатна за бизнес ползвателите за първите шест
месеца. След изтичането на шест месеца ползването на услугите на платформата от
бизнес ползватели се заплаща. Регистрацията е необходима, за да имат възможност
Ползвателите да публикуват коментари за други ползватели. За тази цел е
необходимо съответният Ползвател да е регистрирал потребителски профил. За
извършването на регистрация е необходимо Ползвателят да избере бутона
„Регистрация“, след което следва да избере вида профил, който желае да
регистрира измежду възможностите да регистрира идивидуален профил (за
физически лица) или бизнес профил и да попълни регистрационен формуляр.
5.3 След попълване на формуляра Ползвателят получава имейл от Доставчика на
посочения в регистационния формуляр адрес на електронната поща, с цел
верификация на адреса на електронната поща за профила. Посредством
завършването на регистрационната процедура се създава профил на Ползвателя в
платформата. Достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане на адрес на
електронна поща и парола.
5.4 Забранява се регистрирането на един и същ адрес на електронна поща за
повече от един потребителски профил.

5.5 Ползвателят потвърждава, че предоставената при регистрацията информация е
вярна. Доставчикът не носи отговорност при печатни грешки, а също така и при
невярно представена информация или информация, която е представена по
заблуждаващ начин. Ползвателят се задължава да актуализира и коригира
неактуални и неточни данни. Ползвателят отговаря за всички действия, които се
извършват чрез регистрирания профил. Ползвателят се задължава да уведоми
Доставчика при съмнение или установяване на неправомерен достъп.
5.6 Доставчикът има право да отхвърли искане за регистрация на профил на
Ползвател или да откаже достъп до услугите, предлагани на платформата в случай,
че Ползвателят предостави или Доставчикът има съмнения, че е предоставил
непълна, невярна или неточна информация. Доставчикът има право да
закрие/изтрие създадения потребителски профил, в случай, че по негова
преценка, или ако има налични данни от компетентни държавни органи, че през
регистрирания потребителски профил се извършват или са били извършени
незаконни действия.
5.7 След изтичането на първите шест месеца от регистрацията на Ползвател, който
е бизнес ползвател, в случай че този Ползвател желае да продължи да използва
услугите на платформата, използването на услугите се заплаща. Заплащането се
извършва чрез посочените в платформата начини на плащане.
VIII. УСЛОВИЯ ЗА ДОБАВЯНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАРИ
6.1 Коментари могат да бъдат публикувани и споделяни на платформата само от
Ползватели, които имат регистриран потребителски профил след като Ползвателят
влезе в потребителския си профил.
IX. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ
7.1 Ползвателят се задължава да използва услугите на платформата
законосъобразно и в съответствие с настоящите Общи условия.
7.2 Ползвателят има право да регистрира само един потребителски профил.
7.3 Ползвателят има право да изтрие създаден от него потребителски профил по
всяко време.
7.4 Ползвателят има право да публикува коментари и постове за други
регистрирани Ползватели. Ползвателят има право да ползва и да споделя цялатаинформация от профила си, както и да споделя публикувани коментари от
профила си и цялата информация от профила си.
7.5 Ползвателят няма право да публикува коментари и постове с подвеждащо
съдържание.
7.6 Ползвателят няма право да пулбикува съдържание, което нарушава права на
интелектулната собственост на Доставчика или трети лица.
7.7 Ползвателят няма право да публикува съдържание под каквото и да е било
форма (изображение, текст и др.), което е вулгарно, заплашително, злепоставящо,
нецензурно или нарушава добрите нрави в обществото.
7.8 Ползвателят няма право да публикува, използва, показва или прави достъпни
по какъвто и да е било друг начин каквито и да е неразрешени материали, които са
извън обхвата на предоставените от Доставчика услуги.
7.9 Ползвателят няма право да модифицира, копира, променя, дублира, създава
производни или пригодени, отделни или цели части от платформата.
7.10 Ползвателят няма право да предоставя на трети лица по какъвто и да е начин
и в каквато и да е форма, с комерсиална или некомерсиална цел, каквото и да е
съдържание, информация, ноу-хау или технология, които са извлечени частично
или в цялост от платформата.
7.11 Ползвателят няма право да нарушава нормалната работа на другите
Ползватели на услугите.
7.12 Ползвателят няма право да публикува, изпраща или да формулира по друг
начин компютърни вируси или други подобни.
7.13 Ползвателят няма право да деактивира и/или разстройва пълната или
частична функционалност на платформата, а също така и на услугите, предлагани
чрез платформата.
7.14 Ползвателят няма право да генерира прекомерно голям трафик на
платформата или да претоварва трафика на платформата.
7.15 Ползвателят няма право да нарушава работата на мрежи или сървъри, които
са свързани с услугите, а също така няма право да пречи за предоставяне на
услугите.

7.16 Ползвателят няма право да се опитва да получава неразрешен достъп до
каквато и да е част от платформата или до сървърите поддържани и собственост на
Доставчика.
7.17 Ползвателят се задължава да пази в тайна адреса на електронната си поща и
паролата си за достъп до своя регистриран профил.
7.18 Ползвателят няма право да събира и използва неправомерно лични данни или
друга информация за други Ползватели.
7.19 Ползвателят няма право да обижда или безпокои по друг начин друг
Ползвател.
7.20 Ползвателят няма право да предоставя своя профил за ползване от други
лица. Ползвателят няма право да използва профилите на други лица.
7.21 Ползвателят се задължава незабавно да уведоми Доставчика за всяко
неразрешено използване на потребителското име и паролата.
7.22 Ползвателят няма право да нарушава поверителността на други Ползватели
на платформата чрез събиране, съхранение и разпространение на информация за
други Ползватели освен ако тези действия са съвместими с действощото
законодателство.
7.23 Ползвателят няма право да използва търговската марка на Доставчика.
Ползвателят отговаря за публикуваното от него съдържание на платформата, а
също така и за всички извършени от него действия във връзка с използването на
платформата.
7.24 Ползвателят няма право да изпраща „spam”, “junk mail”, “chain letter” или
каквито и да е било непоискани търговски съобщения.

X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
8.1 Доставчикът има право да изтрие публикуван коментар или пост, който не
отговаря на изискванията на настоящите Общи условия.
8.2 Доставчикът има право да изиска от Ползвателя редактиране на коментар или
пост, в случай че не отговаря на изискванията на настоящите Общи условия.

8.3 Доставчикът има право да спре временно, откаже или прекрати предоставянето
на услуга при нарушение и/или съмнение за нарушение на настоящите Общи
условия или при нелоялно поведение и/или съмнение за нелоялно поведение на
Ползвател (публикуване на неверни коментари и др. подобни).
8.4 Доставчикът има право да закрие регистрирания профил на Ползвател в
следните изброени случаи, а именно:
- при дълъг период, в който профилът не е бил използван (повече от три
години);
- по всяко време след подадена заявка от Ползвателя по електронна поща;
- в други случаи по преценка на Доставчика след предварително предизвестие.
8.5 Доставчикът има право да ограничи или блокира достъпа на Ползвател до
регистрирания му профил и/или да изтрие публикувани от него и за него
коменари/постове или друго съдържание, без да уведоми съответния Ползвател в
следните неизчерпателно изброени случаи, а именно:
- Когато Ползвателят действа в нарушение на настоящите Общи условия;
- Когато Ползвателят извършва действия, които нарушават репутацията на
платформата;
- Когато Ползвателят извършва действия, които нарушават интересите на
Доставчика и други Ползватели на уеб сайта;
- При извършване на опит или действия, които нарушават сигурността и
функционирането на платформата;
- При нарушаване на правата на интелектуална собственост на Доставчика;
- При получаване на разпореждане от компетентен държавен орган;
8.6 Доставчикът има право да ограничи или блокира достъпа на бизнес Ползвател
до регистрирания му профил, без да уведоми съответния Ползвател когато първите
безплатни шест месеца за бизнес Ползвател изтекат и бизнес Ползвателят не е
заплатил посочената в платформата сума, за да може да продължи да използва
услугите и функционалностите на платформата. В този случай публикуваните за
Ползвателя постове, съдържание и коментари няма да бъдат изтрити, а достъпът до
това съдържание ще бъде ограничен и блокиран и други Ползватели няма да имат
достъп до него. Тези посотве, съдържание и коментари ще бъдат запазени за
период от една година от Доставчика, в който период бизнес Ползвателят може да
възстанови правата на профила си, в случай че заплати посочения в платформата
абонаментен месечен план. В случай че след 12 месеца бизнес Ползвателят невъзстанови правата на профила си чрез заплащане на предвидения в платформата
абонаментен месечен план, цялата информация от профила ще бъде изтрита и
профилът ще бъде закрит. За периода, в който профилът не е бил използван не се
заплащат и начисляват никакви такси.
8.7 Доставчикът има право да откаже създаването на нов профил на Ползвател,
който има изтрит или блокиран профил.
8.8 Доставчикът има право по своя преценка и без да е задължен да уведоми
Ползвателите да размества публикуваните на уеб сайта коментари и постове, без да
носи отговорност за това.
8.9 Доставчикът има право да забрани и/или откаже публикуването на
коментари/постове от определени адреси на електронна поща, IP адреси, от които е
установено, че са били извършвани системни нарушения на правилата създадени
от Доставчика за публикуване на коментари/постове.
8.10 Доставчикът има право по всяко време да въвежда нови услуги в платформата
и да прави промени в платформата, да премахва услуги от платформата, по своя
преценка.


XI. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

9.1 Доставчикът не носи отговорност към Ползвателя за пълно или частично
неизпълнение ако то се дължи на “непреодолима сила” (форсмажор). Под
“непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от
извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло
да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени
аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове,
наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси
и др. природни стихии, ембарго, пандемии, правителствени забрани, стачки,
бунтове, безредици и др.
9.2 В случай че Доставчикът изпадне в невъзможност да изпълни задълженията си,
поради настъпило форсмажорно обстоятелство Доставчикът се задължава в 10-
дневен срок да уведоми писмено Ползвателя за възникването му, както и
предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното
обстоятелство.


XII. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

10.1 Доставчикът събира и обработва лични данни на физическите лица като
прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и
относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО.
Доставчикът зачита неприкосновеността на личността на физическите лица и
полага всички необходими усилия за защита на личните данни на физическите
лица срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и
организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло
съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на
защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството
на данните, които трябва да бъдат защитени. Подробна информация относно какви
лични данни обработва Доставчикът, целите на обработването на личните данни,
срок на съхранение на личните данни, а също така и останалата информация в
изпълнение на изискванията на член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 е налична в
Политиката за защита на личните данни, която е публикувана на уеб сайта на
Доставчика.

XIII. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ
11.1 Доставчикът не дава по никакъв начин каквито и да е гаранции, че
платформата и предлаганите в нея услуги ще бъдат достъпни по всяко време и от
всяка точка на света. Доставчикът не гарантира, че платформата ще остане
непроменена и ще се поддържа неограничено във времето.
11.2 Информацията в този уеб сайт може да съдържа грешки или неизправности,
въпреки че Доставчикът се стреми да поддържа информацията
актуална. Доставчикът прави необходимото да осигурява на Ползвателите
непрестанен дотъп до услугите на платформата, а също така извършва поддръжка
на платформата и услугите с грижата на добрия търговец с цел добросъвестно
обслужване на Ползвателите. Доставчикът има право да извършва промени и
подобрения в платформата по всяко време без предупреждение. Доставчикът не
поема отговорност за каквито и да е грешки или неизправности в съдържанието на
платформата. Доставчикът не поема отговорност за вреди и загуби възникнали за
Ползвателите в резултат на използването на платформата и информацията
публикувана на платформата.

11.3 Отговорността при използването на тази платформа е изцяло за Ползвателя,
като опериращ в нея и използващ нейните възможности. Доставчикът не поема
отговорност за евентуални вреди и неблагоприятни последици във връзка с
употребата на платформата, включително и при хипотеза на нанесена материална
щета на съответното техническо устройство на Ползвателя.
11.4 Доставчикът не носи отговорност за извършени действия от Ползватели в
нарушение на настоящите Общи условия. Доставчикът не носи отговорност за
точността или истинността на публикуваното съдържание на коментарите и
постовете и не гарантира самоличността на Ползвателите. Доставчикът не
гарантира, че Ползвателите са пълнолетни и дееспособни лица и не поема
отговорност за извършени от тях действия или за нарушаване от тяхна страна
права на трети лица. Доставчикът не носи отговорност за настъпили вреди, които
са причинени от предоставена невярна, подвеждаща, неточна информация от
Ползватели на платформата.
11.5 Доставчикът не носи отговорност за причинени вреди, в резултат на
потребителска грешка, компютърен вирус, пропуск, прекъсване или проблем в
самата ситема, поддържаща целостта и структурата на настоящия уеб сайт.
11.6 Доставчикът не гарантира, че услугите, съдържанието и коменарите и
постовете на платформата ще отговарят на очакванията на Ползвателите. В случай
на съмнение относно качество на някоя услуга или съдържанието на публикувани
коменатри и постове, Ползвателят не трябва да използва платформата. Ако
въпреки тези съмнения Ползвателят продължи да използва платформата,
отговорността, заедно с всички последствия, затова се носи от Ползвателя.
XIV. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ
12.1 Уеб сайтът на Доставчика съдържа връзки към интернет страници,
поддържани от трети страни („Сайтове на трети страни“). Всички сайтове на трети
страни, които могат да бъдат достъпни чрез този уеб сайт са независими и
Доставчикът не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за
потребителите в резултат на използването на тези сайтове. Доставчикът не носи
отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за
наличието на вируси, други вредни компоненти на тези сайтове.

XV. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ
ПРИ ПОЛЗВАНЕ
13.1 Цялото съдържание на уеб сайта, включително, всички публикувани текстове,
компютърни програми, бази данни, търговски марки, както и всяка информация,
която е качена на сайта, с изключение на снимки, Общите условия, Политиката за
поверителност и Политиката за бисквитки, е изключителна собственост на
Доставчика. Снимките, Общите условия, Политиката за поверителност и
Политиката за бисквитки, които са предоставени на Доставчика са изключителна
собственост на лицата, с които Доставчикът е сключил съответните договори.
Използване на търговската марка на Доставчика без негово съгласие е нарушение
на законодателството.
13.2 Достъпът до платформата и до услугите, предоставяни на уеб сайта, не трябва
по никакъв начин да се разглежда и тълкува като безвъзмездно предоставяне на
лицензии или права на интелектуална собственост.
13.3 Съдържанието на сайта на Доставчика може да бъде използвано от
Ползвателите само за лична, нетърговска употреба с цел правилното използване на
уеб сайта, навсякъде по света.
13.4 Използването на цялото съдържание на уеб сайта описано в алинея първа на
настоящата разпоредба с търговска цел, под каквато и да е било форма (копиране,
модифициране, изтегляне, продаване, възпроизвеждане, разпространение,
публикуване и др.) е абсолютно забранено. Ползвателите поемат цялата
отговорност от използването на съдържанието на сайта в нарушение на правата на
Доставчика, като последният има право на обезщетение в пълен размер за
причинените от Ползвателя вреди.
13.5 Възпроизвеждането на съдържанието на уеб сайта или на част от него се
извършва само и единствено с предоставеното писмено съгласие на Доставчика.
13.6 Ползвателите носят цялата отговорност във връзка с правото на
интелектуална собственост относно съдържанието публикувано от Ползвателя на
уеб сайта.

28 HRISTO BOTEV BOULEVARD, FLOOR 6, OFFICE 10, 1000 SOFIA, REPUBLIC OF BULGARIA
+359 882 308 670 | +359 2 851 0324 | K.KADIEVA@KADIEVAIP.COM | WWW.KADIEVAIP.COM
13.7 Ползвателят се задължава да притежава правото на интелектуална собственост
върху публикуваното от него съдържание (текст, снимка и др.) или да има
разрешение за публикуването на съдържанието.
13.8 Ползвателят се задължава да не публикува съдържание, което нарушава права
на интелектуална собственост на трети лица.
13.9 Доставчикът не се задължава да следи за наличието или отсъствието на права
на интелектуална собственост върху публикувано от Ползвателя съдържание в уеб
сайта.
13.10 Доставчикът има право да премахва съдържание публикувано от Ползвател,
за което има основание да смята или съществуват съмнения, че това съдържание
нарушава права на интелектуалната собственост на трети лица.
13.11 Извличането на информация от ресурси от базата данни намиращи се на
уеб сайта на Доставчика и последващо създаване на собствена база данни от
Ползвателя в електронен или друг вид, ще се счита за нарушение.
13.12 В случай, че възникне претенция за авторско право, Ползвателят трябва да
уведоми Доставчика, да конкретизира обекта на авторско право и да представи
документи за собствеността му.
13.13 Ползвател, който публикува коментари и постове за други Ползватели в
рамките на платформата предоставя на Доставчика неизключителен, безвъзмезден
лиценз за записване в паметта на компютъра, използване, изтриване, публично
представяне и разпространение в Интернет на тези коментари и постове от
Ползвателя на територията на целия свят.
XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
14.1 Всички съобщения и уведомления между Доставчика и Ползвателя се
осъществяват на български език и ще се считат за валидно извършени, ако са
изпратени писмено.
14.2 Общите условия и всяка преддоговорна информация, които уреждат
отношенията между Доставчика и Ползвателя се предоставят на български език.

14.3 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите
Общи условия няма да води до недействителност на Общите условия като цяло.
14.4 За всички въпроси, които не са уредени в тези Общи условия се прилагат
разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.
14.5 Всички спорове между Доставчика и Ползвателя щe бъдaт paзpeшaвaни в дyx
нa paзбиpaтeлcтвo чpeз пpeгoвopи мeждy cтpaнитe. При непостигане на съгласие,
спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.
14.6 Доставчикът има право да актуализира като изменя и допълва настоящите
Общи условия по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променените Общи
условия ще бъдат публикувани на платформата с нова дата „Последна промяна“ в
горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Поради това, е
препоръчително периодично да проверявате тези Общи условия, за да сте сигурни,
че сте запознати с всички промени.
14.7 В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящите Общи условия,
моля не се колебайте да се свържете с Доставчика на info@careermore.eu.

Разбрах!

Ние използваме бисквитки, за да подобрим предлаганите услуги. Повече информация за това как използваме бисквитки можете да намерите в нашата Политика за бисквитки. Продължавайки, вие се съгласявате с нашата Политика за бисквитки.