Политика за поверителност

Последна редакция: 19.08.2021

I. ВЪВЕДЕНИЕ
Добре дошли в https://www.careermore.eu („Уеб сайтът“ или „Интернет
страницата“), който е изработен в полза и по поръчка на „КАРИЪРМОР“ ЕООД, с
ЕИК: 206437090, със седалище и адрес на управление: Република България, гр.
Своге, ул.Страцин No 4, вх. А, ет. 5, ап. 11.
Молим да прочетете внимателно тази Политика за поверителност преди да
използвате този уеб сайт и, в случай че имате въпроси относно настоящата Политика
за поверителност, молим да се свържете с нас на info@careermore.eu.
АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ
„КАРИЪРМОР“ ЕООД (по-нататък наричано за краткост „ние“) е Еднолично
дружество с ограничена отговорност, с ЕИК: 206437090, със седалище и адрес на
управление: Република България, гр. Своге, ул.Страцин No 4, вх. А, ет. 5, ап. 11 и
интернет страница: https://www.careermore.eu.
НАДЗОРЕН ОРГАН:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
Данни за контакт: 02/915 35 18; 02/915 35 15; 02/915 35
19; kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg


II. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
1.1 Ние разбираме съображенията на посетителите на този уеб сайт относно
защитата на личните данни и се ангажираме да защитим вашите лични данни като
прилагаме всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. С
настоящата Политика за поверителност ние биме искали да ви информираме, че
зачитаме неприкосновеността на личността на физическите лица и полагаме всички
необходими усилия за защита на личните данни на физическите лица срещу
неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни
мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със
съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което

съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните,
които трябва да бъдат защитени.
1.2 С настоящата Политика за поверителност и в изпълнение на изискванията на
Регламент (ЕС) 2016/679, ние предоставяме информация относно:
– целите и обхвата на политиката за поверителност;
– личните данни, които събираме и обработваме;
– целите на обработването на личните данни;
– срок на съхранение на личните данни;
– задължителен и доброволен характер на предоставяне на личните данни;
– обработване на лични данни;
– защита на личните данни;
– получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити
данните;
– вашите права;
– ред за упражняване на правата;
– право на възражение;
– бутони, инструменти и съдържание от други компании;
– промени в политиката за поверителност.


III. ДЕФИНИЦИИ
2.1 По смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и на настоящата политика посочените
термини имат следното значение:
1. Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано
физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано
(„субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е
лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално
чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за
местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци,
специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата,
умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това
физическо лице.
2. Обработване на лични данни означава всяка операция или съвкупност от
операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез
автоматични или други средства като събиране, записване, организиране,
структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране,
употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по

който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване,
изтриване или унищожаване.
3. Oграничаване на обработването означава маркиране на съхранявани лични
данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще.
4. Профилиране означава всяка форма на автоматизирано обработване на
лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на
определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за
анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на
професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо
състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение,
местоположение или движение.
5. Aдминистратор означава физическо или юридическо лице, публичен орган,
агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите
и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за
това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава
членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне
могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.
6. Oбработващ лични данни означава физическо или юридическо лице,
публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от
името на администратора.
7. Получател означава физическо или юридическо лице, публичен орган,
агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни,
независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи,
които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в
съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за
„получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи
отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на
обработването.
8. Tрета страна означава физическо или юридическо лице, публичен орган,
агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора,
обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на
администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват
личните данни.
9. Съгласие на субекта на данните означава всяко свободно изразено,
конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на
данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което
изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.
10. Нарушение на сигурността на лични данни означава нарушение на
сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба,
промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се
предават, съхраняват или обработват по друг начин.

IV. ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

3.1 Ние следваме следните принципи при обработка на вашите лични данни, а
именно:

Личните данни са обработвани законосъобразно, добросъвестно и по
прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност,
добросъвестност и прозрачност“);
Личните данни са събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели
и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;
Личните данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото
във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);
Личните данни са точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален
вид („точност“);
Личните данни са съхранявани във форма, която да позволява вашето
идентифициране за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се
обработват личните данни („ограничение на съхранението“);
Личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на
сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или
незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или
повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки
(„цялостност и поверителност“).


V. ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО НИЕ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ
А. Обработка на специални категории лични данни („чувствителни данни“)
4.1 Ние не събираме и не обработва специални категории лични данни, като
например: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически
възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални
организации, генетични данни, биометрични данни за целите единствено на
идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или
данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.
Физическите лица не трябва да предоставят такива чувствителни данни на
Администратора. В случай, че вие умишлено ни предоставите чувствителни данни,
ние ще ги изтрием.
Б. Лични данни, които вие ни предоставяте
Лични данни, които вие ни предоставяте когато се свържете с нас по телефон
5.1 Вие ни предоставяте лични данни когато осъществите контакт с нас по телефон.
Телефонният номер за контакт с нас е посочен в данните за идентификация в
настоящата Политика за поверителност и в меню „Контакти“ в уеб сайта, където са
предоставени данните за контакт с нас. Когато вие се свържете с нас по телефон, ние
събираме и обработваме единствено името и телефония ви номер, а в някои случаи и
адреса на електронната поща. Тези данни се обработват за целите за комуникация с
вас. Oбработването на тези лични данни е необходимо за действия, предхождащи

сключването на договор и предприети по ваше искане, а именно: предоставяне на
повече информация относно предлаганите от нас услуги във връзка с евентуално
сключване на договор с вас.
Лични данни, които вие ни предоставяте когато се свържете с нас по e-mail
5.2 Вие ни предоставяте лични данни когато се свържете с нас по електронна поща.
Адресът на електронната ни поща е посочен в данните за идентификация в
настоящата Политика за поверителност и в меню „Контакти“, където са
предоставени данните за контакт с нас. Когато ни изпратите имейл, ние събираме и
обработваме адреса на електронната ви поща, както и останалата информация, която
ни предоставяте в изпратения e-mail, като например име, телефонен номер, адрес.
Тези данни се обработват за целите за комуникация с вас и воденето на регистри.
Oбработването на тези лични данни е необходимо за действия, предхождащи
сключването на договор и предприети по ваше искане, а именно: предоставяне на
повече информация предлаганите от нас услуги във връзка с евентуално сключване
на договор с вас.

Лични данни, които вие ни предоставяте, когато се свързжете с нас чрез
изпращане на съобщение посредством използване на платформите Facebook,
Instagram, Twitter и YouTube
5.3 Вие ни предоставяте лични данни, когато се свържете с нас чрез изпращане на
съобщение посредством използване на платформите Facebook, Instagram, Twitter и
YouTube чрез услугата за съобщения на Facebook, Instagram, Twitter и YouTube
достъпна чрез нашата страница в платформите Facebook, Instagram, Twitter и
YouTube. Когато ни изпратите съобщение посредством използване на платформите
Facebook, Instagram, Twitter и YouTube чрез услугата за съобщения на Facebook,
Instagram, Twitter и YouTube, ние събираме и обработваме вашето име както и
останалата информация, която ни предоставите в изпратеното съобщение. Тези
данни се обработват за целите за комуникация с вас и воденето на регистри.
Oбработването на тези лични данни е необходимо за действия, предхождащи
сключването на договор и предприети по ваше искане, а именно: предоставяне на
повече информация предлаганите от нас услуги във връзка с евентуално сключване
на договор с вас. Ние използваме услугите на Facebook, Instagram, Twitter и
YouTube, независими доставчици на услуги, намиращи се в САЩ, за получаване на
съобщения посредством платформите Facebook, Instagram, Twitter и YouTube. Това
означава, че предоставените лични данни ще бъдат съхранявани на сървърите на
Facebook в САЩ. За предаването на тези лични данни извън Европейското
икономическо пространство следва да бъдат предоставени подходящи гаранции
съгласно чл.46 от Регламент (ЕС) 2016/679. Facebook, Instagram, Twitter и YouTube
имат собствени Политики за поверителност и ви препоръчваме да се запознаете с
тях, за да получите повече информация. Политиките за поверителност на Facebook,
Instagram, Twitter и YouTube са публикувани на следния адрес:
https://www.facebook.com/policy.php; https://help.instagram.com/519522125107875;
https://twitter.com/en/privacy; https://policies.google.com/privacy.
Лични данни, които вие ни предоставяте когато извършите регистрирация на

потребителски профил в уеб сайта
5.4 Вие ни предоставяте лични данни когато извършите регистрирация на
потребителски профил в уеб сайта. При извършване на регистрация на
потребителски профил вие предоставяте следните лични данни, които ние събираме
и обработваме, а именно: име и фамилия, дата на раждане, държава и град, име на
работодател и заемана длъжност, адрес на електронна поща, снимка, телефонен
номер, както и останалата информация, която ни предоставяте при попълване на
формата, а именно: - име на работодател, вид, адрес и име на бизнес, който
управлявате; - вид на имота, описание на имота и снимки на имота, в случай, че сте
наемодател. Събирането и обработването на тези лични данни е необходимо: - с
оглед сключване или изпълнение на договор за предоставяне на услуги, по който вие
сте страна.
В. Лични данни предоставяни от трети страни
6.1 Ние обикновено не получаваме лични данни от трети страни. Въпреки това, в
някои случаи, ако имаме основателни причини да подозираме, че дадено физическо
лице нарушава правата на интелектуалната собственост и други подобни случаи,
тогава ние имаме право да се снабдим с лични данни на заподозряното лице от
публични регистри, като например: Търговския регистър, регистъра за регистрирани
търговски марки воден от Службата на Европейския съюз за интелектуална
собственост и други подобни. Тези данни могат да бъдат събирани и обработвани с
цел завеждане на иск за нарушение срещу нарушителя. Обработването на лични
данни събрани от публичен регистър е необходимо за целите на легитимните ни
интереси, които легитимни интереси са завеждане на иск за извършено нарушение
срещу нарушителя, а също така и на законово основание.
Г. Данни, събирани автоматично
7.1 При посещението на уеб сайта ние автоматично може да събираме следните
данни, а именно:

Адрес на интернет протокола (IP) на устройството, от което вие
осъществявате достъп до платформата (обикновено се използва за определяне на
страната или града, от които вие осъществявате достъп до платформата);
Вид на устройството, от което вие осъществявате достъп до платформата
(например компютър, мобилен телефон, таблет и др.);
Вид на операционната система;
Вид на браузъра;
Конкретните действия, които вие предприемате, включително посетените
страници, честотата и продължителността на посещенията на уеб сайта;
Дата и време на посещенията.
Събирането и обработването на тези лични данни е необходимо за реализиране на
легитимните ни интереси, които легитимни интереси са улесняване използването на
уеб сайта и подобряване на функционалността на уеб сайта.

VI. БИСКВИТКИ
8.1 Повече информация относно това как ние използваме бисквитки може да
получите като се запознаете с Политиката относно бисквитките публикувана на уеб
сайта ни.


VII. ЦЕЛИ, ЗА КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ
9.1 Администраторът събира и обработва личните ви данни, които са
предоставени директно от вас само за следните цели, а именно:
с цел предоставяне на услуги, които ние предлагаме и идентифицирането ви
(бъдещи и настоящи регистрирани потребители на уеб сайта);
за осъществяване на контакт с вас чрез e-mail, за да може да отговорим на
постъпилото от вас запитване;
за изпълнение на задължения по договор, по който вие сте страна, както и за
действия, предхождащи сключването на договор и предприети по ваше искане;
за изпълнение на нормативно установено задължение в съответствие с
приложимото право;
статистически цели.
9.2 Ние събираме и обработваме вашите данни, които са събрани автоматично
за следните цели, а именно:
– подобряване ефективността и функционалността на уеб сайта;
– изготвяне на анонимни статистически данни за начина, по който уеб сайтът е бил
използван;
- за предоставяне на по-добро обслужване;
- за администриране на уеб сайта;
- адаптиране на уеб сайта към вашите предпочитания.
9.3 Ние нямаме право да използваме личните ви данни за цели, които са различни от
целите посочени в този раздел от настоящата Политика за защита на личните данни.


VIII. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
10.1 Запитвания и кореспонденция по електронна поща, Facebook, Instagram,
Twitter и YouTube: Ние съхраняваме личните данни и получените съобщения по
електронната поща и Facebook, Instagram, Twitter и YouTube за период, необходим за
отговор на полученото съобщение и за удовлетворяване на вашето искане, както и за
период от една година, след като сме отговорили на полученото съобщение.
10.2 Лични данни на лица, които са регистрирали профил: Ние съхраняваме
личните ви данни, в случай че сте регистрирали профил докато не изтриете профила,
както и толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на законови
задължения, a именно 10 години за съхраняване на издадени от нас фактури.

Б. Критерии за определяне на срока, за който ще се съхраняват личните данни
10.3 В други случаи, които не са посочени по-горе, ние ще съхраняваме вашите
лични данни за не повече от необходимото, като се имат предвид следните
критерии, а именно: - дали ние се задължаваме, за да спазим законово задължение да
продължим обработката на вашите лични данни; - целта на съхранение на личните
данни както в момента, така и в бъдеще; - дали между нас и вас има сключен
договор и ние сме длъжни да продължим да обработваме личните данни, за да
изпълним задълженията по договора; - цели за използване на личните данни в
момента и в бъдеще; - дали е необходимо да бъде осъществен контакт с вас в
бъдеще; - дали ние имаме правно основание да продължим да обработваме личните
ви данни; - всякакви други основателни причини, като например храктера на
взаимоотношенията с вас.


IX. ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН И ДОБРОВОЛЕН ХАРАКТЕР НА ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
11.1 Личните данни, които се изискват да се предоставят от вас са съобразени с
услугите, които ние предлагаме и имат задължителен характер. Предоставянето на
лични данни от вас е доброволно. В случай, че бъде отказано предоставянето на
лични данни:
- Ние няма да бъдем в състояние да предоставим желаната от вас услуга, а именно:
да регистрирате профил.


X. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
12.1 Ние обработваме личните ви данни посредством съвкупност от действия, които
могат да се извършват с автоматични или неавтоматични средства.
12.2 Ние обработваме личните ви данни самостоятелно или чрез възлагане на
обработващи даннните от наше името, които са доставчици на хостинг услуги,
предоставящи маркетингови услуги, предоставящи услуги за анализ на трафика в
уеб сайта.


XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
13.1 Ние предприемаме необходимите технически и организационни мерки, за да
защитим вашите лични данни от случайно или незаконно унищожаване, или от
случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и
от други незаконни форми на обработване, а именно:
– цялата лична информация, която вие ни предоставяте се съхранява на сигурни и
надеждни сървъри и папки;
– при упражняване на правото на достъп от вас, ние проверяваме вашата
идентичност, преди да ви предоставим исканата информация;

- уеб базираните информационни системи имат префикс "https:", вместо "http:". По
този начин вашата информация е защитена и непроменена и непрочетена от трети
лица, като за тази цел ние използваме SSL сертификат, който е издаден от една от
водещите световни компании в облстта на сигурността и криптирането на данни,
предавани чрез Интернет.
- Ние ви предоставяме сигурна връзка при изпращане на лични данни;
- Ние ви предоставяме сигурна връзка при влизане в потребителския профил на уеб
сайта;
- Ние никога не изпращаме кореспонденция, включително и по електронен път, в
която да се изискват вашето потребителско име и парола за достъп до
потребителския ви профил.
13.2 В случай, че желаете да получите подробна информация относно техническите
и организационни мерки, моля не се колебайте да се свържете с нас на
info@careermore.eu.


XII. ПОЛУЧАТЕЛИ, НА КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗКРИТИ ЛИЧНИТЕ
ДАННИ
14.1 Ние имаме право да разкриваме обработваните лични данни на следните
категории лица, а именно:
на физическите лица, за които се отнасят данните;
на лица, ако е предвидено в нормативен акт, например държавни органи;
на лица, обработващи личните данни, които предоставят услуги в полза на
нашите бизнес дейности, като например доставчици на хостинг услуги,
доставчици на телефонни услуги, предоставящи маркетингови услуги,
предоставящи услуги за анализ на трафика в уеб сайта, като тези лица са
обвързани със задължение за спазване на конфиденциалност, а също така тези
лица са предоставили достатъчни гаранции за прилагането на подходящи
технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича
в съответствие с изискванията на Регламента и да осигурява защита на вашите
права.
14.2 Ние не продаваме предоставените от вас лични данни на трети страни.


XIII. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА?
Право на достъп
15.1 Вие имате право да получите от нас потвърждение дали се обработват лични
данни, свързани с вас, и ако това е така, да получите достъп до данните –
съответните категории лични данни.
Право на коригиране

15.2 Вие имате право да поискате от нас да коригираме без ненужно забавяне
неточните лични данни, свързани с вас. Като се имат предвид целите на
обработването вие имате право непълните лични данни да бъдат попълнени,
включително чрез добавяне на декларация.
Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)
15.3 Вие имате право да поискате от нас изтриване на свързаните с вас лични данни
без ненужно забавяне, а ние се задължаваме да изтрием без ненужно забавяне
личните данни, когато е приложимо някое от посочените в чл.17 от Регламент
2016/679 основания.
Право на ограничаване на обработването
15.4 Вие имате право да изискате от нас ограничаване на обработването, когато се
прилага едно от посочените в чл.18 от Регламент 2016/679 условия. Когато се
извърши ограничение на обработването, такива данни се обработват, с изключение
на тяхното съхранение, само с вашето съгласие или за установяването,
упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на
друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Съюза
или държава членка. Когато сте изискали ограничаване на обработването, ние ви
информираме преди отмяната на ограничаването на обработването.
Право на преносимост на данните
15.5 Вие имате право да получите личните данни, които ви засягат и които сте
предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене
формат, когато обработването е основано на съгласие в съответствие или на
договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.
Право на възражение
15.6 Вие имате право да по всяко време и на основания, свързани с вашата
конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се
до вас. Съгласно чл.21, параграф 4 от Регламент 2016/679 вие изрично се
уведомявате за съществуването на правото на възражение, което се представя по
ясен начин и отделно от всяка друга информация. За изпълнение на това
задължение, повече информация относно правото на възражение може да бъде
намерена в раздела по-долу озаглавен „Право на възражение“.
Право на оттегляне на съгласието
15.7 Вие имате право по всяко време да оттеглите даденото от вас съгласие.
Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването,
основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Вие може да оттеглите
съгласието си по реда посочен в раздел XIV от настоящата политика за поверителност или като изберете опция „unsubscribe” при получаването на бюлетин.
Права при профилиране
15.8 Вие имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на
автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни
последствия за вас или по подобен начин ви засяга в значителна степен.
Право на уведомяване за нарушение на сигурността на личните данни
15.9 Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да
породи висок риск за вашите права и свободи, вие ще бъдете уведомен без ненужно
забавяне, за нарушението на сигурността на личните данни.
Право на защита по съдебен и административен ред
Право на подаване на жалба до надзорен орган
15.10 Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в
държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на
предполагаемото нарушение, ако считате, че обработването на лични данни,
отнасящи се до вас, нарушава разпоредбите на Регламента.
Право на ефективна съдебна защита срещу надзорен орган
15.11 Вие имате право на ефективна съдебна защита срещу отнасящо се до вас
решение със задължителен характер на надзорен орган. Производствата срещу
надзорен орган се образуват пред съдилищата на държавата членка, в която е
установен надзорният орган.
В: Право на ефективна съдебна защита срещу администратор или обработващ
лични данни
15.12 Без да се засягат които и да било налични административни или несъдебни
средства за защита, включително правото на подаване на жалба до надзорен орган,
вие имате право на ефективна съдебна защита, когато считате, че правата ви по
Регламента са били нарушени в резултат на обработване на личните ви данни, което
не е в съответствие с Регламента. Производствата срещу даден администратор или
обработващ лични данни се образуват пред съдилищата на държавата членка, в
която Администраторът или обработващият лични данни има място на
установяване.
Право на обезщетение за претърпени вреди
15.13 В случай че сте претърпели материални или нематериални вреди в резултат на
нарушение на Регламента, имате право да получите обезщетение от нас или обработващия лични данни за нанесените вреди. Съдебните производства във връзка
с упражняването на правото на обезщетение се образуват пред съдилищата на
държавата членка, в която Администраторът или обработващият лични данни има
място на установяване.


XIV. РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА
16.1 Вие може да упражните правото си на оттегляне на дадено съгласие, правото на
достъп, правото на изтриване, коригиране, правото на ограничаване на
обработването, правото на преносимост на данните, правото на възражение и
правата при профилиране, чрез подаването на писмено искане до нас (или по поща
на адреса посочен в идентификацията ни по-горе в настоящата политика за
поверителност или чрез изпращане на имейл), което следва да съдържа следната
информация:
1. име, адрес и други данни за идентифицирането ви;
2. описание на искането;
3. подпис, дата на подаване на искането и адрес на електронна поща.
16.2 Искането се отправя лично от вас. Ние завеждаме подадените искания в отделен
регистър.
16.3 След като упражните правото си на достъп до отнасящи се до вас лични данни,
ние проверяваме вашата идентичност преди да отговорим на искането. Това е
необходимо, за да се минимализира рискът от неправомерен достъп до данните и
кражба на самоличност. В случай, че ние не можем да ви идентифицираме от
събраните лични данни, тогава имаме право да изискаме копие от документи, които
ви идентифицират (като например лична карта, шофьорска книжка, други
документи, които съдържат лични данни, които могат да ви идентифицират).
16.4 Ние разглеждаме искането и ви предоставяме информация относно действията,
предприети във връзка с искането в срок от два месеца от получаване на искането.
При необходимост този срок може да бъде удължен с още един месец, като се взема
предвид сложността и броя на исканията.
16.5 Ние ви информираме за всяко такова удължаване в срок от един месец от
получаване на искането, като посочваме и причините за забавянето. Когато подавате
искането с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с
електронни средства, освен ако не сте поискали друго.
16.6 Ако не предприемем действия по вашето искане, ние ще ви уведомим без
забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините
да не предприемем действия и за възможността за подаване на жалба до надзорен
орган и търсене на защита по съдебен ред.
16.7 Ние се задължаваме да съобщаваме за всяко извършено коригиране, изтриване
или ограничаване на обработване на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи
усилия. Ние ви информираме относно тези получатели, ако вие поискате това.


XV. ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ
17.1 Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с вашата
конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни,
отнасящи се до вас. Съгласно чл.21, параграф 4 от Регламент 2016/679 вие
изрично се уведомявате за съществуването на правото на възражение, което се
представя по ясен начин и отделно от всяка друга информация. За изпълнение
на това задължение, повече информация относно правото на възражение ще
бъде предоставена в този раздел на настоящата политика за поверителност.
17.2 Вие имате право, по всяко време и на основания, свързани с вашата
конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни,
отнасящи се до вас, в случаите, в които обработването е необходимо за
изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на
официални правомощия, които са ни предоставени или обработването е
необходимо за целите на легитимните ни интереси или на трета страна, освен
когато пред такива интереси преимущество имат вашите интереси или основни
права и свободи, които изискват защита на личните данни, по-специално
когато вие сте дете. Ние се задължаваме да прекратим обработването на
личните данни, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови
основания за обработването, които имат предимство пред вашите интереси,
права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на
правни претенции. Вие упражнявате правото си на възражение чрез подаване на писмено искане до нас по поща на адреса посочен в идентификацията ни по-
горе в настоящата политика за поверителност или чрез изпращане на имейл.

17.3 Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, вие
имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на
лични данни, отнасящи се до вас за този вид маркетинг, което включва и
профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Когато вие
възразите срещу обработване за целите на директния маркетинг,
обработването на личните данни за тези цели се прекратява. Вие упражнявате
правото си на възражение чрез подаването на писмено искане до нас по поща
на адреса посочен в идентификацията ни по-горе в настоящата политика за
поверителност или чрез изпращане на имейл, в което се указва, че не желае да
получава рекламни съобщения.


XVI. ВРЪЗКИ, ИНСТРУМЕНТИ И СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ДРУГИ КОМПАНИИ
18.1 Уеб сайтът съдържа бутони, инструменти или съдържание, които се свързват с
услуги на други компании, като „Facebook” бутон, “YouTube” бутон, „Instagram”
бутон и „Twitter” бутон. Всички сайтове на такива компании, които могат да бъдат
достъпни чрез този уеб сайт са независими и ние не поемаме каквато и да е отговорност за възникнали вреди и загуби в резултат на използването на тези
сайтове. Вие използвате тези сайтове на ваша собствена отговорност и е
препоръчително запознаването със съответната Политика за поверителност на
съответната компания с цел получаване на повече информация.


XVII. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
19.1 Тази Политика за поверителност може да бъде актуализирана по всяко време в
бъдеще. Когато това се случи, променената политика ще бъде публикувана на този
уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част на тази Политика за
поверителност и ще бъде в сила от датата на публикуване. Поради това е
препоръчително периодично да проверявате тази Политика за поверителност, за да
сте сигурни, че сте запознати с всички промени. Използването на уеб сайта след
публикуването на актуализираната Политика за поверителност, ще се счита, че се
съгласявате с извършените промени.


XVIII. КОНТАКТИ
20.1 В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящата Политика за
поверителност, моля не се колебайте да се свържете с нас на info@careermore.eu.

Разбрах!

Ние използваме бисквитки, за да подобрим предлаганите услуги. Повече информация за това как използваме бисквитки можете да намерите в нашата Политика за бисквитки. Продължавайки, вие се съгласявате с нашата Политика за бисквитки.